„FOMO_i nadużywanie nowych techn logii” – poradnik dla rodziców.pdf

(3161 KB) Pobierz
F O M O i n a d u ż y Wa n i e
nOWych technOlOgii
Poradnik dl a rodziców
Marta Witkowska
Autorka:
Marta Witkowska
Korekta:
Marta Bełza
Layout, projekt okładki i skład:
Aneta Witecka
Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa
– Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY-NC)
Zdjęcia na okładce: Unsplash, Eugene Chystiakov
NASK Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
www.nask.pl
Wydanie I
Warszawa 2019
ISBN: 978-83-65448-13-2
Druk
LOTOS Poligrafia, ul. Wał Miedzeszyński 98, 04-987 Warszawa
Publikacja została wydrukowana w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści
z wykorzystywania technologii cyfrowych”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.
F O M O i n a d u ż y Wa n i e
nOWych technOlOgii
Poradnik dla rodziców
Marta Witkowska
FOMO i nadużywanie nOwych technOlOgii
POradnik dla rOdziców
4
Zdj. Unsplash, Gian Cescon
FOMO i nadużywanie nOwych technOlOgii
POradnik dla rOdziców
SpiS treści
WStęp ..............................................................................................................................................6
FOMO i nadużyWanie teleFOnu ................................................................................7
FOMO – co warto o nim wiedzieć? ................................................................................7
Fonoholizm – co to takiego? .............................................................................................8
FOMO i nadużywanie telefonu w liczbach .................................................................9
dlaczego nastolatki wpadają w FOMO? .....................................................................
10
Jak FOMO i nadużywanie telefonu wpływa na nastolatki? .................................
10
czy moje dziecko ma problem z FOMO? ..................................................................
14
Jak możesz pomóc dziecku zwalczyć FOMO
i rozsądniej używać telefonu? .........................................................................................
15
nadużyWanie internetu i gier .................................................................................
21
co mówią badania? ...............................................................................................................
21
czy moje dziecko ma problem z nadużywaniem internetu? ..............................22
dlaczego moje dziecko nadużywa internetu lub gier? .........................................
24
Jak możesz zareagować?.....................................................................................................
26
czego robić nie warto i dlaczego? .................................................................................
30
poważniejszy problem? Jak może pomóc terapia? ..................................................
31
gdzie MOżeSz Szukać inFOrMacJi i pOMOcy? .................................................32
przydatne StrOny ............................................................................................................
34
BiBliOgraFia.............................................................................................................................35
FOMO Quiz ...............................................................................................................................
36
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin