Co-to-za-werset.pdf

(3841 KB) Pobierz
Nowy Testament
punkty
A
B
C
D
E
F
Co to za werset?
1
Wersety odrzucone
Wersety oczekujące
2
3
E
D
C
B
A
Stary Testament
4
F
punkty
Nazwy ksiąg oraz wersety pochodzą z przekładu „Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i
greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego”. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975 wyd. I.
W grze użyto grafik na licencji Public Domain CC0 z następujących źródeł: autor: Gordon Johnson (GDJ), źródło: pixabay.com/pl/vectors/liściowe-liście-rozkwit-kwiatowy-
2031234/ | autor: Ralph (Capri23auto), źródło: pixabay.com/pl/photos/książki-biblia-chrześcijaństwo-2777774/ | autor: Clker-Free-Vector-Images, źródło:
pixabay.com/pl/vectors/książka-badanie-czytanie-otwarte-294466/
Nie mniemajcie, że
przyszedłem
rozwiązać zakon albo
proroków; nie
przyszedłem
rozwiązać, lecz
wypełnić.
Gdyż wszyscy
zgrzeszyli i brak im
chwały Bożej.
Nie czyń sobie
Albowiem łaską
podobizny rzeźbionej
zbawieni jesteście
czegokolwiek, co jest
przez wiarę, i to nie z
na niebie w górze, i na
was: Boży to dar; Nie
ziemi w dole, i tego,
z uczynków, aby się
co jest w wodzie pod
kto nie chlubił.
ziemią.
Albowiem dziecię
narodziło się nam, syn
jest nam dany i
spocznie władza na
jego ramieniu, i nazwą
go: Cudowny
Doradca, Bóg Mocny,
Ojciec Odwieczny,
Książę Pokoju.
Wybrałem cię sobie,
zanim cię utworzyłem
w łonie matki, zanim
się urodziłeś,
poświęciłem cię, na
proroka narodów
przeznaczyłem cię
Wesel się bardzo, córko
syjońska! Wykrzykuj,
córko jeruzalemska! Oto
twój król przychodzi do
ciebie, sprawiedliwy on i
zwycięski, łagodny i
jedzie na ośle, na
oślęciu, źrebięciu oślicy.
Albowiem Syn
Człowieczy nie
przyszedł, aby mu
służono, lecz aby
służył i oddał swe
życie na okup za
wielu.
Albo czy nie wiecie,
że ciało wasze jest
świątynią Ducha
Świętego, który jest w
was i którego macie
od Boga, i że nie
należycie też do
siebie samych?
On grzechy nasze
sam na ciele swoim
poniósł na drzewo,
abyśmy obumarłszy
grzechom, dla
sprawiedliwości żyli;
jego sińce uleczyły
was.
Bądź mocny i mężny,
bo ty oddasz temu
ludowi w posiadanie
ziemię, którą
przysiągłem dać ich
ojcom.
Pan jest pasterzem
moim, niczego mi nie
braknie.
Niebo i ziemia
przeminą, ale słowa
moje nie przeminą.
Tak więc, jeśli ktoś
jest w Chrystusie,
nowym jest
stworzeniem; stare
przeminęło, oto
wszystko stało się
nowe.
A jeśli komu z was
brak mądrości, niech
prosi Boga, który
wszystkich obdarza
chętnie i bez
wypominania, a
będzie mu dana.
Wtedy Pan wzbudzał
sędziów i ci ratowali
ich z rąk ich
łupieżców.
Dlaczego to używacie
Bojaźń Pana jest
między sobą
początkiem poznania;
przysłowia o ziemi
głupcy gardzą
izraelskiej: Ojcowie
mądrością i
jedli kwaśne grona, a
karnością.
zęby synów ścierpły?
Albowiem tak Bóg
umiłował świat, że
Syna swego
jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale
miał żywot wieczny
Owocem zaś Ducha
Kto ty jesteś? Ona zaś
Oto stoję u drzwi i
są: miłość, radość,
odpowiedziała: Ja
kołaczę; jeśli ktoś
pokój, cierpliwość,
jestem Rut,
usłyszy głos mój i
uprzejmość, dobroć,
służebnica twoja.
otworzy drzwi,
wierność, łagodność,
Rozciągnij swój
wstąpię do niego i
wstrzemięźliwość.
płaszcz na swoją
będę z nim wieczerzał,
Przeciwko takim nie
służebnicę, boś ty
a on ze mną.
ma zakonu.
wykupiciel.
Gdyż miłości chcę, a
nie ofiary, i poznania
Boga, nie całopaleń.
A potem wyleję
mojego Ducha na
wszelkie ciało, i wasi
synowie i wasze córki
prorokować będą,
wasi starcy będą śnili,
a wasi młodzieńcy
będą mieli widzenia.
Księga
Zachariasza
9:9
Księga
Izajasza 9:5
2. Księga
Mojżeszowa
20:4
List do Efezjan
2:8-9
List do
Rzymian 3:23
Ewangelia
Mateusza 5:17
Psalm 23:1
Księga
Jeremiasza
1:5
Księga
Jozuego 1:6
1. List Piotra
2:24
1. List do
Koryntian 6:19
Ewangelia
Marka 10:45
Księga
Przypowieści
Salomona 1:7
Księga
Ezechiela 18:2
Księga
Sędziów 2:16
List Jakuba
1:5
2. List do
Koryntian 5:17
Ewangelia
Łukasza 21:33
Księga Joela
3:1
Księga
Ozeasza 6:6
Księga Rut 3:9
Apokalipsa
3:20
List do
Galacjan 5:22-
23
Ewangelia
Jana 3:16
x5 x5 x5 x5 x5 x5
x4 x4 x4 x4 x4 x4
x3 x3 x3 x3 x3 x3
x2 x2 x2 x2 x2 x2
Zgłoś jeśli naruszono regulamin