Przewodnik teatralny.pdf

(6598 KB) Pobierz
Stanisław Marczak-Oborski
PRZEWODNIK
TEATRALNY
Wydanie internetowe
przejrzane i uzupełnione
przez Hannę Adamkowską i Annę Nastulankę
Warszawa 2016
Redakcja
Dorota Cirlić
Projekt graiczny i skład
Włodzimierz Pytkowski
Korekta
Janusz Legoń
© Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Warszawa 2016
Publikacja jest przeglądem repertuaru teatralnego i jego twórców od cza-
sów najdawniejszych do współczesnych. Została ona podzielona na dwie części
– dramat obcy i dramat polski. Znajdziemy tu przede wszystkim dzieła, które na
aiszach pojawiały się najczęściej – choć oczywiście są też wyjątki od tej reguły.
Zamieszczamy tylko streszczenia dzieł napisanych jako dramaty. Nie ma ada-
ptacji (na przykład powieści) ani autorskich scenopisów (nawet tak wybitnych jak
Umarła klasa
Tadeusza Kantora).
Każde hasło z nazwiskiem twórcy zawiera również wybraną bibliograię. Pierw-
sza część to bibliograia podmiotowa, druga – przedmiotowa.
Określenie „premiera” dotyczy pierwszego wystawienia sztuki w teatrze zawo-
dowym – jeśli jest inaczej, zostało to zaznaczone. Wyróżnione nazwiska autorów
przekładów oznaczają tłumaczenie dramatu, na którym oparto streszczenie.
Zamieszczone w tekstach cytaty mają swoje odnośniki w bibliograii.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin